Internet website-Chinh Nam     
An toàn - tiết kiệm.
Năng suất - chất lượng.
 
Công ty TNHH cơ khí Chính Nam xin chào các bạn.
         Tang gồm có các loại sau:
- Tang bị động bọc cao su cho R1A07 phi 320* 1200
- Tang bị động bọc cao su cho A1J03 phi 320* 1200
- Tang bị động bọc cao su cho phi 400* 1400
- Tang chuyển hướng bọc cao su cho A2L01 phi 630* 1600
- Tang bị động bọc cao su cho R1A07 phi 320* 1200
- Tang bị động bọc cao su cho phi 400* 1400
- Tang băng tải bọc cao su phi 500X 1150
- Tang chủ động A1J02 bọc cao su phi 630X1950
- Tang bị động A1J02 bọc cao su phi 630X1950
- Tang chủ động bọc cao su A1J03 bọc cao su phi 1000X
   1200
- Tang bị động A1J03 bọc cao su phi 800X1200
- Tang chủ động A1J04 bọc cao su phi 1000X1200
- Tang bị động A1J04 bọc cao su phi 800X1200  
- Tang chủ động A2U10 bọc cao su phi 630X1150 - Tang F1L03, lỗ= 110mm, Mark:2.013411B
- Tang bị động A2U10 bọc cao su phi 530X1150 - Tang F1L03, lỗ= 120mm, Mark:2.013411B
- Tang chủ động A2U12 bọc cao su phi 630X1150               - Tang bị động 2.012599A, phi 400x750
 
- Tang bị động A2U10 bọc cao su phi 530X 1150   - Tang F1J04 bọc cao su, lỗ=130 mm, mark: 2.013409B
- Tang bị động phi 215 x 650   - Tang F1L04, lỗ= 100mm, Mark:2.013409B
- Tang bị động phi 250 x 650   - Tang F1U03 bọc cao su, lỗ=130 mm, mark: 2.018276B
- Tang bị động phi 315 x 650   - Tang F1U03 bọc cao su, lỗ=65 mm, mark: 2.012599A
- Tang bị động phi 160 x 650   - Tang F1U14 bọc cao su, lỗ=100 mm, mark: 2.011548B
- Tang bị động phi 315 x 750   - Tang U1U01- U03, lỗ=65 mm, mark: 2.012554A
- Tang băng tải phi 315 x 1150, bọc cao su   - Tang F1J02; J12; U12, lỗ=75 mm, mark: 2.013427B
- Tang bọc cao su băng tải A2J01, kích thước phi   - Tang bị động Z2A03- CT542.080
   420 x 1400   - Tang F1L03, Mark:2.01311B trục = 100 mm
- Tang bọc cao su băng tải R2U17, kích thước phi   - Tang F1L03, Mark:2.01311B trục = 90 mm
   320 x 320   - Tang chuyển hướng bọc cao su băng A2U02, A1J04 và A1J03 
- Tang bọc cao su băng tải D1J02, kích thước phi      ( phi 630* 1600 )
   320 x 600   - Tang đối trọng băng tải R2U15, R2U17, R2U18 bề mặt bọc cao
- Tang bọc cao su băng tải D1J02, kích thước phi      su ( phi 320 x 750 )
   500 x 600

 

- Tang bọc cao su phi 500 x 950 cho F1L04 (C1J08)
- Tang bọc cao su phi 322 x 950 cho F1L04 (C1J08)
- Tang chủ động 2.013400B, phi 500x750
- Tang bị động 2.013405A, phi 400x950
- Tang bị động máy đánh đống F1L03- phi 500x950
- Tang bị động phi 400x750, Mark: 2.012599B
- Tang góc ôm phi 320x750, Mark: 2.012554A
- Tang bị động 2.012599B: phi 400x750
- Tang chủ động 2.013400B: phi 500x750
- Tang chủ động 2.0111549B: phi 630x750
- Tang bị động 2.013401B: phi 500x750
- Tang bị động 2.013411B: phi 630x950 trục 90
- Tang bị động 2.013411B: phi 630x950 trục 100   - Tang chuyển hướng giàn đối trọng bọc cao su C1J07 phi 500x
- Tang chủ động bọc cao su 2.117279: phi 320x750     950
- Tang bị động bọc cao su 2.117254: phi 320x750   - Tang chuyển hướng giàn cửa đổ bọc cao su C1J07 phi 630x950
- Tang chuyển hướng giàn đối trọng bọc cao su A1J03   - Tang tăng góc ôm bọc cao su R1A06 phi 400x950
   phi 630x1200 trục 100   - Tang bị động bọc cao su D1J02 phi 400x600
- Tang tăng góc ôm bọc cao su A1J04 phi 400x1200   - Tang cửa đổ bọc cao su A2J01 phi 630x1600 trục 140
- Tang chuyển hướng giàn đối trọng bọc cao su A1J05   - Tang chủ động bọc cao su R2U17 phi 322x750
    phi 500x1400 trục 110, chiều dài 1910 mm, chiều rộng   - Tang bị động bọc cao su R2U17 phi 320x750
   phi 470   - Tang phi 400x1000 chiều dài 1400mm, chiều rộng phi 400
- Tang tăng góc ôm bọc cao su A1J05 phi 400x1400   - Tang chuyển hướng đối trọng bọc cao su A1J04 phi 630x1200
- Tang tăng góc ôm bọc cao su C1J03 phi 322x950   - Tang chủ động bọc cao C1J07 phi 630x950
- Tang chuyển hướng giàn đối trọng bọc cao su C1J07   - Tang bị động U1U02 phi 400x750
   phi 400x950   - Tang bị động bọc cao su phi 400x1400
- Tang bọc cao su phi 500x950   - Tang bọc cao su phi 500x1400
- Tang bọc cao su cho A1J05 phi 630x1400   - Tang bọc cao su phi 800x1150
- Tang bọc cao su phi 500x950   - Tang bị động 2.012554A, phi 400x750
- Tang bọc cao su cho A1J04 phi 630x1200   - Tang bị động 2.013405B, phi 400x950
- Tang chủ động bọc cao su phi 320x750, Mark:   - Tang tăng góc ôm 2.013404A, phi 322x950
   2.117279+ 3.074328A   - Tang đảo chiều 2.062884B, phi 322x1400
- Tang chủ động bọc cao su phi 240x750, Mark:   - Tang chủ động bọc cao su phi 340x750, Mark: 2.117279+
   2.140199+ 3.074328A      3.07427A
- Tang chủ động bọc cao su phi 240x750, Mark:   - Tang Z1.07 tổng chiều dài 1352mm, chiều rộng phi 276
    2.129826+ 3.074328A   - Tang phi 36SX116003BC- 303 bọc cao su: chiều dài 1578mm,
- Tang chủ động phi 500x750, Mark: 2.013400B      chiều rộng là phi 365
- Tang A1J02 bị động phi 630x1950 bọc cao su: tổng   - Tang phi 327X850 04BC- 101- 102 bọc cao su: chiều dài là 1260
   chiều dài 2220mm, chiều rộng phi 630      mm, chiều rộng là phi 327
- Tang 3013436 chiều dài 1410mm   - Tang bọc cao su phi 630x1400 3023931: chiều dài 1940mm,
- Tang bọc cao su phi 800x1400 3018484 chiều dài là      chiều rộng phi 130
   2115 mm, chiều rộng là phi 160   - Tang bọc cao su phi 800x1150 chiều dài 1760mm, chiều rộng phi
- Tang chủ động 1318 chiều dài là 2600mm, chiều rộng      175
   phi 110   - Tang phi 366x1150 EB- 80820- 03 bọc cao su chiều dài 1584
- Tang 407- 05P chiều dài 1604mm, chiều rộng phi 517      mm, chiều rộng là phi 365
- Tang phục hồi phi 331x1150 BP-P80820-36 chiều dài   - Tang phi 327x1160 EB- P80820- 02 bọc cao su: chiều dài 1560
   1578 mm, chiều rộng phi 331      mm, chiều rộng phi 327
- Tang phục hồi phi 327x850 EP- P80804- 03 chiều dài   - Tang phi 327x1150 EB- P80820- 02 bọc cao su chiều dài 1560
   1260 mm, chiều rộng phi 331      mm, chiều rộng phi 90
- Tang phục hồi phi 419x1150 EP- P80820- 37 chiều dài   - Tang phi 517x1150 EP- P80820- 37 chiều dài 1594mm, chiều
   1574mm, chiều rộng là phi 419      rộng là phi 125
- Tang phi 556x1150 EP- P80820-37 chiều dài là 1604   - Tang phi 556x1150 EP- P80820-41 chiều dài là 1655mm, chiều
   mm, chiều rộng phi 125      rộng là phi 170
- Tang TAL 80x50x53 băng tải 1646, 1656 chiều dài   - Tang phi 556x1150 EP- P80820-39 chiều dài là 1660mm, chiều
   1696.5 mm, chiều rộng phi 120      rộng là phi 135
- Tang TAL 100x50x53 băng tải 1646, 1656 chiều dài   - Tang TAL 120x40x43  1144C 400X1400 chiều dài 2155mm,
   2014mm, chiều rộng phi 120     chiều rộng phi 30
- Tang bị động TLL 80x50 chiều dài là 1543mm, chiều   - Tang phi 320x950 chiều dài 1257mm, chiều rộng là phi 85
   rộng là phi 125   - Tang chủ động A1J03 bọc cao su chiều dài là 2250 mm, chiều
       rộng là phi 175
 
 
                                                             
 

CÁC ĐỐI TÁC

               

              

 
Sự hài ḷng của các bạn hàng là niềm tự hào của Công ty chúng tôi !
Đầu trang

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH NAM

 

Trụ sở chính:

Đc: 17/32 An Dương- Yên Phụ- Tây Hồ- Hà Nội

Đt: 043.8291 899/ 043.7169 285- Fax: 043.8291899

Chi nhánh Hà Nam:

Đc: Ninh Phú- TT.Kiện Khê- Thanh Liêm- Hà Nam

Đt: 03503.750 399

 

Website: www.cokhichinhnam.com.vn- Email: cokhichinhnam@gmail.com