Internet website-Chinh Nam     
An ton - tiết kiệm.
Năng suất - chất lượng.
 
Cng ty TNHH cơ kh Chnh Nam xin cho cc bạn.
   
   Tấm lt gồm cc loại sau:  
- Tấm lt PP- 1881 VL: Hardox 400 chiều rộng 580x360x dy 26mm
- Tấm lt PP- 1879 chiều rộng 770x360 dy 30mm
- Tấm lt PP- 1887 chiều rộng 535x351 dy 35mm
- Tấm lt PP- 1888 chiều rộng 535x351 dy 35mm
- Tấm lt PP- 1889
- Tấm lt PP- 1151 chiều rộng 350x415 dy 40mm
- Tấm lt PP- 1152
- Tấm lt PP- 1153
- Tấm lt PP- 1899 chiều rộng 340x590 dy 15mm
- Tấm lt PP- 1892 VL: Hardox 400 chiều rộng 475x430xdy 30mm  
- Tấm lt PP- 925 VL: Hardox 400 chiều rộng 755x580xdy 35mm
- Tấm lt PP- 926 VL: Hardox 400 chiều rộng 755x580xdy 35mm 
- Tấm lt PP- 927 VL: Hardox 400 chiều rộng 642x168xdy 35mm  
- Tấm lt PP- 928 VL: Hardox 400 chiều rộng 380x435 dy 35mm
- Tấm lt 4.24066D VL: Hardox 400 chiều rộng 576x424 dy 18mm
- Tấm lt PP- 1900 chiều rộng 770x340xdy 35mm
- Tấm lt 4.24066C VL: Hardox 400 chiều rộngx 425x515 dy 18mm  
- Tấm lt 4.24066A VL: Hardox 400  
 
- Tấm lt 4.24066B VL: Hardox 400 chiều rộng 400x500 dy 18mm - Tấm lt cổ ngỗng phn ly R2S01
- Tấm lt 4.24066E VL: Hardox 400 chiều rộng 504x248 dy 18mm - Tấm lt co than K2A01 KT: 6x980x1500mm
- Tấm lt 4.24066F VL: Hardox 400 chiều rộng 395x315 dy 18mm - Tấm lt cho W1M01 loại: 941406
- Tấm lt 4.24067A VL: Hardox 400 chiều rộng 510x400 dy 18mm - Tấm lt cho W1M01 loại: 941407
- Tấm lt 4.24067B VL: Hardox 400 chiều rộng 400x500 dy 18mm - Tấm lt cho W1M01 loại: 941408
- Tấm lt 4.24067C VL: Hardox 400 chiều rộng 425x515 dy 18mm - Tấm lt cho W1M01 loại: 941409
- Tấm lt 4.24067D VL: Hardox 400 chiều rộng 576x424 dy 18mm - Tấm lt cho W1M01 loại: 4007235
- Tấm lt 4.24067E VL: Hardox 400 chiều rộng 504x248 dy 18mm - Tấm lt cho W1M01 loại: 4007236
- Tấm lt 4.24067F VL: Hardox 400 chiều rộng 395x315 dy 18mm - Tấm lt cho W1M01 loại: 941412
- Tấm lt 20051441A - Tấm lt cho W1M01 loại: 941430
- Tấm lt 20051441B - Tấm lt cho W1M01 loại: 4007237
- Tấm lt 20051441C - Tấm lt cho W1M01 loại: 4007239
- Tấm lt 20051441D - Tấm lt cho W1M01 loại: 941419
- Tấm lt cho W1M02 loại: 4052260 - Tấm lt cho W1M01 loại: 941420
- Tấm lt cho W1M02 loại: 3124219 - Tấm lt cho W1M01 loại: 4007240
- Tấm lt cho W1M02 loại: 3124220 - Tấm lt cho W1M01 loại: 4007242
- Tấm lt VA- 411 - Tấm lt cho W1M01 loại: 2153328
- Tấm lt VA- 593 - Tấm lt cho W1M02 loại: 2150355
- Tấm lt cửa đổ W2J10/ J11 - Tấm lt cho W1M02 loại: 2150356
- Tấm lt pha trong hộp kẹp HT2 - Tấm lt cho W1M02 loại: 4035697
- Tấm lt răng cầu xc đ st: 3.030018 - Tấm lt cho W1M02 loại: 2153332
- Tấm lt 2.051441A - Tấm lt cho W1M02 loại: 3120459
- Tấm lt 2.051441B - Tấm lt cho W1M02 loại: 3120460
- Tấm lt 2.051441C - Tấm lt cho W1M02 loại: 4052259
- Tấm lt cửa đổ từ l xuống W1U04 bằng thp 65r - Tấm lt my ba CT20.16, Mark: 941406
- Tấm lt cửa đổ từ my ba xuống W1U04 bằng thp 65r - Tấm lt my ba CT20.16, Mark: 941407
- Tấm lt chịu mn cho ống cổ phn ly R2S01 - Tấm lt my ba CT20.16, Mark: 941408
- Tấm lt cửa đổ từ W1U04 xuống W1U05 - Tấm lt my ba CT20.16, Mark: 941409
- Tấm lt cửa đổ từ W1U06 xuống W1U07 - Tấm lt my ba CT20.16, Mark: 4007235
- Tấm lt băng co than K2A01, 1500x980x6 - Tấm lt my ba CT20.16, Mark: 4007236
- Tấm lt my ba CT20.16, Mark: 941419 - Tấm lt my ba CT20.16, Mark: 941412
- Tấm lt my ba CT20.16, Mark: 941420 - Tấm lt my ba CT20.16, Mark: 941413
- Tấm lt my ba CT20.16, Mark: 4007240 - Tấm lt my ba CT20.16, Mark: 4007237
- Tấm lt my ba CT20.16, Mark: 4007242 - Tấm lt my ba CT20.16, Mark: 4007239
   
                                                             
 

CC ĐỐI TC

               

              

 
Sự hi lng của cc bạn hng l niềm tự ho của Cng ty chng ti !
Đầu trang

CNG TY TNHH CƠ KH CHNH NAM

 

Trụ sở chnh:

Đc: 17/32 An Dương- Yn Phụ- Ty Hồ- H Nội

Đt: 043.8291 899/ 043.7169 285- Fax: 043.8291899

Chi nhnh H Nam:

Đc: Ninh Ph- TT.Kiện Kh- Thanh Lim- H Nam

Đt: 03503.750 399

 

Website: www.cokhichinhnam.com.vn- Email: cokhichinhnam@gmail.com